یاد گرفتم که...
یاد گرفتم که عشق با تمام عظمتش 3-2 ماه بیشتر زنده نیست

یاد گرفتم که عشق یعنی فاصله و فاصله یعنی 2 خط موازی که هیچگاه به هم نمی رسند

یاد گرفتم در عشق هیچکس به اندازه خودت وفادار نیست

و

یاد گرفتم هر چه عاشق تری ، تنهاتری

 این یعنی

hic kasi


جمعه سوم 8 1387
X